BewindvoeringBeschermingsbewindBewindvoering is bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke situatie (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën te beheren. Meestal gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis of mensen met dementie, een verslaving of problematische schulden.


Beschermingsbewind kan worden aangevraagd bij de kantonrechter door:

 • Klant of betrokkene zelf
 • Partner en familie tot de vierde graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zusters)
 • Rechtbank, Officier van Justitie
 • De zorginstelling waar iemand verblijft een hulpverlener of maatschappelijk werkerIemand die onder bewind is gesteld draagt niet langer zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor zijn of haar financiën. Wanneer Finansie door de kantonrechter tot bewindvoerder benoemd wordt, neemt zij deze zorg en verantwoordelijkheid over. Zij is dan eindverantwoordelijk voor alle zaken van financiële aard, met als hoofdtaak het beheren en in stand houden van het vermogen.

De kantonrechter zal erop toezien dat Finansie uw vermogen op juiste wijze beheert.


Finansie zal daartoe jaarlijks verantwoording afleggen bij de kantonrechter en bij u middels een rapportage die bestaat uit de volgende zaken:

 • Het totaal van het ontvangen inkomen en van alle uitgaven in het afgelopen jaar
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden voor zover bekend
 • Het saldo in begin en aan het einde van de periode waarover verantwoording wordt afgelegd.Als bij aanmelding bij Finansie blijkt dat de cliënt meer schulden heeft dan driemaal het netto inkomen, dan dient de cliënt zich eveneens te melden bij de lokale schuldhulpverlening voor het treffen van een schuldenregeling.

Elke gemeente heeft haar eigen schuldhulpverleningvoorziening. Als de aanvrager in de schuldhulpverlening wordt toegelaten kan daarna de aanmelding voor de bewindvoering worden ingediend bij Finansie.


De werkzaamheden


Na benoeming door de rechtbank zal uw financiële administratie worden overgedragen aan Finansie. Samen zullen we uw inkomsten en uitgaven in kaart brengen.


Tot de werkzaamheden behoren onder andere:


 • Aanvragen bewind en zo nodig mee naar de zitting
 • Bankrekening openen ten behoeven van het beheer gelden cliënt
 • Controleren of er aanspraak gemaakt kan worden op langdurigheidtoeslag, toeslagenwet dan wel of anderszins recht op aanvulling
 • Opstellen budgetplan
 • Het uitvoeren van de betalingen conform het opgestelde budgetplan
 • In overleg hulp bij belastingaangifte box 1
 • Kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke heffingen
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand
 • Aanvragen huurtoeslag / zorgtoeslag
 • Reguliere handelingen met betrekking tot onder bewind gestelde goederen
 • Minimaal 1 keer per jaar persoonlijk overleg
 • Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 11.00 uur
 • Jaarrekening en verantwoording opstellen voor de rechtbank
Niet tot de werkzaamheden horen:


 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting Kantonrechter
 • Begeleiding bij het bezoeken van een WSNP zitting of een afspraak bij een uitkeringsinstantie (Gemeente of UWV)
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop onroerend goed

 

Procedure en aanmelding


Wanneer u interesse heeft in Bewindvoering door Finansie kunt u het aanmeldformulier Bewindvoering invullen (klik hier)


Indien gewenst maak ik met u een afspraak voor een bezoek bij u aan huis of bij uw hulpverlenende instantie. Tijdens dit kostenloze kennismakingsgesprek gaan we uw wensen en/of problemen bespreken. We gaan ook proberen uw financiële situatie duidelijk te krijgen. Ik zal u uitleggen wat beschermingsbewind en budgetbeheer inhouden, wat u van Finansie kunt verwachten en wat Finansie van u verwacht. Samen besluiten we welke ondersteuning de best mogelijke oplossing biedt. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.


Als wij beiden van mening zijn dat we met elkaar verder willen kan het aanmeldingsformulier (verzoek tot onder bewindstelling) voor de rechtbank gezamenlijk ingevuld worden. (De aanvrager dient er rekening mee te houden dat er aan deze aanmelding aparte kosten zijn verbonden in de vorm van griffierechten aan het kantongerecht).

Het verzoekschrift wordt daarna samen met de volgende stukken verzonden naar de rechtbank:

 • Bereidverklaring bewindvoerder
 • Akkoord verklaring familie
 • Motivering onderbewindstelling door begeleider/verwijzerNa ongeveer 4 tot 6 weken krijgt u en ook Finansie een uitnodiging van de rechtbank om op de zitting te komen. We gaan er, indien gewenst, samen en eventueel met uw begeleider naar toe.

Wanneer de rechtbank akkoord gaat met het verzoek tot onderbewindstelling zal de beschikking (de goedkeuring van de rechtbank dat Finansie uw bewindvoeder wordt) binnen 2 weken naar u en naar Finansie worden opgestuurd. Vanaf dit moment kan de bewindvoering opgestart worden en kan uw financiële beheer overgenomen.


In het vervolg traject wordt eerst een inleidend gesprek gehouden. Van u wordt verwacht dat u diverse stukken kunt overhandigen. U krijgt daarvoor een overzichtelijk formulier waarin u kunt lezen om welke stukken het gaat, zoals loon- en/of uitkeringsgegevens, bankafschriften, rekeningen van huur, gas, elektriciteit zorgverzekering etc.

Finansie maakt naar aanleiding van uw informatie een budgetplan en bespreekt dit met u.

Uiteraard draagt Finansie gedurende het gehele bewind zorg voor het beheren van uw financiële administratie.


Vaak voor u kosteloos!

Onderbewindstelling bij Bewindvoerderskantoor Finansie is voor u zelfs vaak zonder kosten.

Indien uw inkomen laag is kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Deze aanvraag voor bijzondere bijstand zullen wij dan voor u verzorgen.Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier of contact menu.

Finansie is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Profesioinele Bewindvoerders

2014 - Eventuele wijzigigen of typefouten voorbehouden.